Dasar Privasi

Dasar Privasi ini untuk data peribadi (selepas ini - Dasar Privasi) terpakai untuk semua maklumat yang "design.expertexpro.com/ms/" tapak, yang terletak di designwillpro.com nama domain, boleh mendapatkan tentang Pengguna semasa menggunakan laman web ini.

1. DEFINISI TERMA

1.1. Terma berikut digunakan dalam Dasar Privasi ini:

1.1.1. "Pentadbiran tapak" design.expertexpro.com/ms/ "(selepas ini dirujuk sebagai Pentadbiran Laman)" - pekerja yang diberi kuasa dari pengurusan tapak, yang bertindak bagi pihak "design.expertexpro.com/ms/", yang menganjurkan dan (atau) menjalankan pemprosesan data peribadi, komposisi data peribadi yang akan diproses, tindakan (operasi) dilakukan dengan data peribadi.

1.1.2. "Data peribadi" - apa-apa maklumat yang berkaitan dengan secara langsung atau tidak langsung ditentukan, atau ditakrifkan oleh individu (subjek data peribadi).

1.1.3. "Pemprosesan data peribadi" - apa-apa tindakan (operasi) atau set tindakan (operasi) yang dilakukan dengan menggunakan alat automasi atau tanpa menggunakan alat tersebut dengan data peribadi, termasuk pengumpulan, rakaman, sistematisasi, pengumpulan, penyimpanan, pengekstrakan, penggunaan, pemindahan (pengedaran, penyediaan, akses), penyalahgunaan, menyekat, penghapusan, pemusnahan data peribadi.

1.1.4. "Kerahsiaan data peribadi" adalah keperluan bagi Pengendali atau orang lain yang telah memperoleh akses ke data peribadi untuk mencegah penyebaran mereka tanpa persetujuan subjek data peribadi atau ketersediaan alasan undang-undang lain.

1.1.5. "Pengguna laman web" design.expertexpro.com/ms/ "(selepas ini Pengguna)" adalah orang yang mempunyai akses ke Laman Web melalui Internet dan menggunakan reka bentuk laman web design.expertexpro.com/ms/.

1.1.6. "Cookies" adalah sekeping data kecil yang dihantar oleh pelayan web dan disimpan di komputer pengguna, yang mana klien web atau penyemak imbas web dihantar ke pelayan web setiap kali dalam permintaan HTTP (HTTPS) ketika cuba membuka halaman laman web yang sesuai.

1.1.7. "Alamat IP" - alamat rangkaian unik nod dalam rangkaian komputer yang dibina melalui IP.

2. PERUNTUKAN AM

2.1. Penggunaan laman web design.expertexpro.com/ms/ oleh Pengguna merupakan penerimaan Dasar Privasi ini dan syarat pemprosesan data peribadi pengguna.

2.2. Sekiranya tidak bersetuju dengan terma Dasar Privasi, Pengguna mesti berhenti menggunakan laman web design.expertexpro.com/ms/.

2.3. Dasar Privasi ini hanya terpakai untuk design.expertexpro.com/ms/. Pentadbiran tapak tidak mengawal dan tidak bertanggungjawab untuk laman web pihak ketiga yang Pengguna boleh mengikuti pautan yang terdapat pada design.expertexpro.com/ms/.

2.4. Pentadbiran tapak tidak mengesahkan ketepatan data peribadi yang disediakan oleh pengguna reka bentuk laman web design.expertexpro.com/ms/.

3. SUBJEK DASAR PRIVASI

3.1. Dasar Privasi ini menetapkan kewajipan Pentadbiran laman web design.expertexpro.com/ms/ untuk tidak mendedahkan dan memastikan perlindungan privasi data peribadi yang diberikan oleh Pengguna atas permintaan Pentadbiran Laman apabila menyerahkan apa-apa bentuk permohonan di laman web ini.

3.2. Data peribadi yang dibenarkan untuk diproses di bawah Dasar Privasi ini disediakan oleh Pengguna dengan mengisi borang permohonan pada design.expertexpro.com/ms/ dan sertakan maklumat berikut:

3.2.1.nama keluarga, nama, patronymic Pengguna;

3.2.2. nombor telefon kenalan Pengguna;

3.2.3. alamat e-mel (e-mel) Pengguna;

3.2.4. alamat Laman Web Pengguna;

3.2.5. Mesej teks pengguna.

3.3. design.expertexpro.com/ms/ tapak melindungi Data yang secara automatik dihantar dalam proses unit iklan dan apabila melawat halaman yang mempunyai skrip sistem statistik ("piksel") dipasang:

  • Alamat IP;
  • maklumat daripada kuki;
  • maklumat tentang penyemak imbas (atau program lain yang menyediakan akses kepada iklan paparan);
  • masa akses;
  • alamat halaman di mana unit iklan terletak;
  • perujuk (alamat halaman sebelumnya).

3.3.1. Mematikan cookies mungkin membuatnya tidak mungkin untuk mengakses bahagian laman web design.expertexpro.com/ms/ yang memerlukan mengisi aplikasi.

3.3.2. Web design.expertexpro.com/ms/ mengumpul statistik pada alamat IP pelawatnya. Maklumat ini digunakan untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah teknikal.

3.4. Sebarang maklumat peribadi lain yang tidak dinyatakan di atas (sejarah aplikasi, pelayar yang digunakan dan sistem pengendalian, dan lain-lain) adalah tertakluk kepada penyimpanan dan percambahan yang boleh dipercayai, kecuali seperti yang diperuntukkan dalam perenggan. 5.2. dan 5.3. Dasar Privasi ini.

4. TUJUAN KOLEKSI MAKLUMAT PERIBADI

4.1. Data peribadi pengguna Pentadbiran tapak design.expertexpro.com/ms/ boleh digunakan untuk:

4.1.1. Pengenalpastian pengguna yang menghantar permohonan di design.expertexpro.com/ms/ tapak.

4.1.2. Mewujudkan maklum balas dengan Pengguna, termasuk menghantar pemberitahuan, pertanyaan mengenai penggunaan laman web design.expertexpro.com/ms/ untuk penyediaan perkhidmatan, permintaan pemprosesan dan permintaan dari Pengguna.

4.1.3. Menentukan lokasi Pengguna untuk mengira kos perkhidmatan di mana Pengguna berminat.

4.1.4. Pengesahan ketepatan dan kesempurnaan data peribadi yang disediakan oleh Pengguna.

4.1.5. Pemberitahuan dari pengguna design.expertexpro.com/ms/ mengenai status Permohonan.

4.1.6. Pelaksanaan aktiviti promosi dengan persetujuan pengguna.

5. KAEDAH DAN SYARAT PENGOLAHAN MAKLUMAT PERIBADI

5.1. Pemprosesan data peribadi pengguna dilakukan tanpa batasan waktu, dalam apa cara undang-undang, termasuk dalam sistem maklumat data peribadi menggunakan alat automasi atau tanpa menggunakan alat tersebut.

5.2. Pengguna bersetuju bahawa Pentadbir Laman mempunyai hak untuk memindahkan data peribadi kepada pihak ketiga, khususnya, perkhidmatan kurier, organisasi perkhidmatan pos, pengendali telekomunikasi, semata-mata untuk tujuan memenuhi permohonan Pengguna yang dikeluarkan pada design.expertexpro.com/ms/.

5.3. Data peribadi pengguna boleh dipindahkan ke pihak berkuasa negeri yang sah dari Persekutuan Rusia hanya dengan alasan dan mengikut cara yang ditetapkan oleh perundangan Persekutuan Rusia.

5.4. Sekiranya kehilangan atau pendedahan data peribadi, Pentadbir Laman memberitahu Pengguna mengenai kehilangan atau pendedahan data peribadi.

5.5. Pentadbiran tapak mengambil langkah-langkah organisasi dan teknikal yang diperlukan untuk melindungi maklumat peribadi pengguna dari akses, pemusnahan, pengubahan, penyekat, menyalin, penyebaran, serta tindakan haram pihak ketiga lain yang tidak sah atau tidak sengaja.

5.6. Pentadbiran tapak bersama dengan Pengguna mengambil semua langkah yang perlu untuk mencegah kerugian atau akibat negatif lain yang disebabkan oleh kehilangan atau pendedahan data peribadi pengguna.

6. KEWAJIPAN PIHAK-PIHAK

6.1. Pengguna mesti:

6.1.1. Berikan maklumat mengenai data peribadi yang diperlukan untuk memproses aplikasi pada design.expertexpro.com/ms/.

6.1.2. Kemas kini, menambah maklumat yang diberikan pada data peribadi sekiranya berlaku perubahan dalam maklumat ini.

6.2. Pentadbiran tapak wajib:

6.2.1. Gunakan maklumat yang diperoleh semata-mata untuk tujuan yang dinyatakan dalam klausa 4 Dasar Privasi ini.

6.2.2.Untuk memastikan penyimpanan maklumat rahsia secara rahsia, tidak mendedahkan tanpa izin bertulis terlebih dahulu Pengguna, dan tidak menjual, menukar, menyiarkan atau mendedahkan dalam apa-apa cara lain yang mungkin dipindahkan kepada data peribadi Pengguna, kecuali untuk p. 5.2. dan 5.3. Dasar Privasi ini.

6.2.3. Ambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi kerahsiaan data peribadi pengguna mengikut prosedur yang biasanya digunakan untuk melindungi jenis maklumat ini dalam transaksi perniagaan sedia ada.

6.2.4. Lakukan penghalang data peribadi yang berkaitan dengan Pengguna yang berkaitan, dari masa permintaan atau permintaan Pengguna, atau wakil sahnya atau badan yang diberi kuasa untuk melindungi hak-hak subjek data peribadi untuk tempoh pengesahan, dalam hal data pribadi yang tidak dapat diandalkan atau tindakan yang menyalahi undang-undang.

7. TANGGUNGJAWAB PIHAK-PIHAK

7.1. Pentadbiran tapak, yang belum memenuhi kewajibannya, bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditanggung oleh Pengguna berkaitan dengan penggunaan data peribadi yang melanggar undang-undang, mengikut undang-undang Persekutuan Rusia, kecuali sebagaimana diperuntukkan selainnya dalam perenggan. 5.2, 5.3. dan 7.2. Dasar Privasi ini.

7.2. Sekiranya kehilangan atau pendedahan Maklumat Sulit, Pentadbir Laman tidak bertanggungjawab jika maklumat sulit ini:

7.2.1. Menjadi domain awam sebelum kehilangan atau pendedahannya.

7.2.2. Ia telah diterima daripada pihak ketiga sebelum diterima oleh Pentadbiran Laman.

7.2.3. Ia didedahkan dengan persetujuan pengguna.

8. PENYELESAIAN PERJANJIAN

8.1. Sebelum memfailkan tuntutan undang-undang dalam perselisihan yang timbul daripada hubungan antara Pengguna design.expertexpro.com/ms/ laman web dan Pentadbiran Laman, adalah wajib untuk mengemukakan tuntutan (cadangan bertulis penyelesaian sukarela pertikaian itu).

8.2. Penerima tuntutan itu dalam tempoh 30 hari kalendar dari tarikh penerimaan tuntutan itu, memberitahu pihak menuntut secara bertulis mengenai hasil pertimbangan tuntutan tersebut.

8.3. Jika perjanjian tidak tercapai, pertikaian itu akan dirujuk kepada pihak berkuasa kehakiman menurut undang-undang Persekutuan Rusia.

8.4. Undang-undang Persekutuan Rusia sekarang terpakai untuk Dasar Privasi ini dan hubungan antara Pengguna dan Pentadbir Laman.

9. SYARAT TAMBAHAN

9.1. Pentadbir laman web mempunyai hak untuk membuat perubahan kepada Dasar Privasi ini tanpa persetujuan pengguna.

9.2. Dasar Privasi baru berkuat kuasa dari saat ia dipaparkan di Laman Web, melainkan jika diperuntukkan oleh edisi baru Dasar Privasi.

9.3. Sebarang cadangan atau soalan mengenai Dasar Privasi ini harus dihantar ke e-mel:

Sofa

Perabot

Kerusi lengan